تورهای تفریحی رستوران پردیس فرمانیه
آماده برگزاری تورهای یک روزه تهران گردی، تفریحی، بازدیدی و .... و بصورت اختصاصی برای آن سازمان می باشد.